අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

20
අප්‍රේ2019
பிரியாவிடை நிகழ்வும் சேவைநலன் பாராட்டு விழாவும்

பிரியாவிடை நிகழ்வும் சேவைநலன் பாராட்டு விழாவும்

பிரியாவிடை நிகழ்வும் சேவைநலன் பாராட்டு விழாவும் நிந்தவூர் பிரதேச...

19
අප්‍රේ2019
இரத்த தான முகாம்

இரத்த தான முகாம்

நிந்தவூர் பிரதேச செயலகத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இன்று (2019.04.17)...

11
අප්‍රේ2019
அம்பாறை மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபராக சட்டத்தரணி லத்தீப் கடமையேற்பு !

அம்பாறை மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபராக சட்டத்தரணி லத்தீப் கடமையேற்பு !

அம்பாறை மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபராக சட்டத்தரணி லத்தீப்...

14
මාර්2019
Strenght to Protect the Children Propaganda Program.

Strenght to Protect the Children Propaganda Program.

Strength to Protect the Children Propaganda Program....

Scroll To Top